ประวัติส่วนตัว

มาตรฐาน
ชื่อ นาย ทรงยศ  ธะนะรัก นักเรีนรชั้น ม.6/4 โรงเรียน น้ำโสมพิทยาคม อ. น้ำโสมจังหวัดอุดรธานี 41210
บ้านเลขที่23 ม.3 ต. บ้านก้อง อ. นายูง จ.อุดรธานี 41380ขอมูลที่อยู่ในเว็บนี้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

จังหวัดนครราชสีมา :: ฟาร์มโชคชัย

จังหวัดเชียงราย :: วัดร่องขุ่น

จังหวัดเชียงใหม่ :: น้ำพุร้อนสันกำแพง

ขอฝากผลงานการตัดต่อ วีดีโอ ของผมเองด้วยนะคับ
Advertisements